Maatregel in de 5e categorie weer mogelijk

Publicatiedatum: 11-06-2015

Met ingang van 1 januari 2015 is in alle socialezekerheidswetten voor uitkeringsgerechtigden een nieuwe verplichting opgenomen. De uitkeringsgerechtigde dient zich te onthouden van zeer ernstige misdragingen jegens de met de uitvoering van de socialezekerheidswetten belaste personen en instanties tijdens het verrichten van hun werkzaamheden. Het niet nakomen van deze verplichting heeft gevolgen voor het recht op uitkering. Lees meer