Gevolgen Noodregeling NOW op verzuim en WIA

Op 31 maart is de tekst van de Noodregeling gepresenteerd. Veel werkgevers zullen hier baat bij hebben, bij hun verantwoordelijkheid voor het werkbehoud van hun werknemers.  Werknemers kunnen in dienst blijven en op deze wijze komen we (hopelijk) de corona-crisis door.  Er zijn echter wel enkele aandachtspunten die we u mee willen geven.

  • Ontslag en recht op ZW

Het gaat erom dat er geen ontslag volgt van werknemers.  Specifiek wordt hierbij aangegeven dat het gaat om een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Als dit wel het geval is of zal zijn, dan volgt er een correctie van de verkregen subsidie.  Dit brengt echter met zich mee dat er ook werknemers zullen zijn waarvan het tijdelijk contract afloopt. Het kan zijn dat deze niet worden verlengd. En dat heeft dan (mogelijk) weer tot gevolg dat het aantal ZW-meldingen gaat toenemen; of ze gaan ziek uit dienst of ze gaan gezond uit dienst maar doen een beroep op nawerking (binnen 28 dagen alsnog ziek).  Wij van ENgage zullen namens onze eigenrisicodragers hier uiteraard alert op zijn.

  • Gevolgen dagloon ZW en WIA

De werknemers blijven in dienst en de werkgever houdt de verplichting tot loondoorbetaling. Als een werknemer in deze tijd toch ziek wordt en in de ZW komt, of op termijn in WIA, dan heeft de NOW-regeling geen gevolgen voor het dagloon. Dit loon is namelijk het loon dat van toepassing is in de periode voor de eerste ziektedag. En de werknemer is al die tijd nog in dienst (geweest) en de werkgever betaalt het loon dan door.

  • Gevolgen ziekte

De Noodregeling is ook van toepassing op werknemers die ziek zijn. De werkgever heeft immers de (morele) plicht en verantwoordelijkheid om de werknemers in dienst te houden, en daarmee ook een loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Afhankelijk van het omzetverlies krijgt de werkgever ook voor de zieke werknemers een subsidie.

ZW-lonen in NOW regeling

Er gaan wat tegenstrijdige berichten rond op Linked In over het wel of niet mee mogen tellen van ZW-uitkeringen in de loonsom binnen de NOW-regeling.  Daarom even een korte uitleg:

  • ZW-uitkeringen voor ex-werknemers bij een eigenrisicodrager ZW

Deze tellen wel mee in de loonsom als zij beschouwd worden als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Dit is terug te vinden in de tekst van de regeling: Met het loon wordt gedoeld op het loon voor de sociale verzekeringen op grond van artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen (hierna: SVloon), en wel alleen voor zover het gaat om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Het SV-loon is behoudens enkele uitzonderingen gelijk aan het loon overeenkomstig de Wet op de loonbelasting 1964. Doordat met deze omschrijving loon uit vroegere dienstbetrekkingen is uitgesloten, geldt dat uitkeringen – op een tweetal uitzondingen na – in principe ook niet worden meegenomen in de berekening van de loonsom. De twee uitzonderingen hierop zijn: Ziektewetuitkeringen en uitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg, in de eerste twee jaren. Deze uitkeringen worden namelijk in de eerste twee jaren aangemerkt als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en vallen daarmee wel onder het begrip ‘loon’. Door een wijziging in de beastingwetgeving zijn Ziektewetuitkeringen die zijn ingegaan na 1 januari jl. aan werknemers die geen dienstverband meer hebben geen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Het is niet volledig helder of de overheid in alle haast die nodig was bij het ontwerpen van de NOW-regeling, deze categorie werknemers ook daadwerkelijk heeft willen uitsluiten.

  • ZW-uitkeringen voor werknemers (no risk, WAZO)

De tellen niet mee en zullen bij de definitieve vaststelling gecorrigeerd gaan worden.  Uit de regeling: Bij het voorschot kan het zijn dat het UWV werkgevers subsidie verleent voor een uitkering die het UWV via de werkgever aan de werknemer uitbetaalt. Werkgevers dienen deze uitkering op te geven in de loonaangifte en deze uitkeringen zijn vaak niet direct te onderscheiden binnen het SV-loon. Het gaat hierbij om uitkeringen die kwalificeren als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (ofwel: waarop de witte tabel wordt toegepast), zoals ZW-uitkeringen voor no-riskpolissen en Wazo-uitkeringen. Deze uitkeringen worden bij de definitieve vaststelling van de subsidie in mindering gebracht op de loonsom.