Loon bij ziekte volgens de SER

De Sociaal Economische RAAD (SER) heeft de overheid een advies gegeven over het sociaal en economisch beleid voor de middellange termijn. In het advies gaat de SER ook in op de regeling van de loondoorbetaling bij ziekte. Opmerkelijk is dat in tegenstelling tot de plannen van veel politieke partijen en de Commissie Regulering van werk (Borstlap) de SER de periode van loondoorbetaling bij ziekte op twee jaar wenst te houden. Ook de re-integratieverplichtingen blijven gedurende twee jaren van kracht.

In het eerste jaar is net als nu Spoor 1 re-integratie het uitgangspunt en kan in overleg met arbo-arts (of zou de SER ‘bedrijfsarts' bedoelen?) en werknemer overgestapt worden naar Spoor 2 indien dit meer kansen biedt. Expliciet wordt geregeld dat vanaf het tweede ziektejaar de re-integratie zich in principe altijd richt op het tweede spoor, tenzij de werkgever na overleg met arbo-arts en werknemer besluit om het eerste spoor te blijven volgen. De werkgever moet zowel de loondoorbetalingsverplichting als de re-integratieverplichting kunnen overdragen aan een verzekeraar. De arbeidsovereenkomst eindigt na twee jaar ziekte, of eerder indien de werknemer duurzaam via het tweede spoor bij een andere werkgever een baan heeft gevonden.

De plannen van de SER lezend, lijkt het erop dat de regeling van loondoorbetaling bij ziekte in feite niet gaat veranderen. Wat wel de vraag is wat de Raad bedoelt met het overdragen van de verplichtingen aan een verzekeraar. Is de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering de oplossing die de SER met haar standpunt omarmt, of moeten de verplichtingen en verantwoordelijkheden volledig overgedragen kunnen worden?

Wel duidelijk is dat de rol van de bedrijfsartsen groter wordt met deze plannen. De werkgever bepaalt weliswaar in overleg met de werknemer en de bedrijfsarts of Spoor 1 dan wel 2 aan de orde is, maar het is het advies van de bedrijfsarts dat leidend zal zijn bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen door UWV. Een Spoor 2 advies is de snelste route naar beëindiging van het dienstverband en dus de loondoorbetalingsverplichting. De vrije keuze van arbodienst bij verzuimverzekeraars zou nog weleens schaarser kunnen worden dan hij nu al is.

Een punt van aandacht bij de voorgestelde opzet is de situatie waarbij in het tweede jaar van ziekte is aangevangen met Spoor 2 re-integratie en er verbetering van de belastbaarheid plaatsvindt. Is een werkgever dan verplicht om, indien dit volgens de bedrijfsarts mogelijk is, met zijn werknemer over te stappen naar Spoor 1? Maakt het dan verschil of er verplichtingen zijn overgedragen aan de verzekeraar en heeft die verzekeraar dan ook iets te vertellen over het wijzigen van de re-integratie-route?