WIA-actualiteiten

Minister Koolmees heeft in een brief over de WIA (datum 1 juni 2021) enkele open eindjes van zijn regeerperiode afgerond. Zo stond al geruime tijd een vraagstuk open over de vijf-jaars-garantie-termijn voor werknemers die gaan werken naar vermogen. Maar waarbij ze, bij het kwijtraken van dit werk, geconfronteerd kunnen worden met een verlaging van de uitkering. Deze kans is re-integratiebelemmerend en dat wilde de minister wegnemen.  Na onderzoek over de uitvoerbaarheid blijkt dat dit niet realiseerbaar is en dit plan is ingetrokken.

Een volgend punt gaat over doorstroom van WGA naar IVA. Dit komt bij vangnetters (ziek uit dienst of WW) veel minder voor. Dit is onderkent en de nieuwe aanpak rondom het sociaal medisch beoordelen (zie nieuwsbrief NVIA van vorige maand) zou de oplossing moeten zijn.  Zelf zijn wij van mening dat de doorstroom van werknemers sterk beïnvloed wordt door het financiële belang; werkgevers die verantwoordelijk zijn voor de WGA-uitkering. Werknemers die vanuit de WW ziek worden (een niet te onderschatten groep) valt daar buiten.

Het derde onderwerp gaat over het openbaar maken van instroomcijfers van grote werkgevers. Per 1-1-2022 zal dit niet meer gedaan worden, omdat het qua privacy teveel van UWV vergt.

Het volgende onderwerp gaat over beheersing van de Nederlandse taal, in relatie tot WIA-instroomkans. Onderzocht is of het niet beheersen van Nederlands van invloed is.  Want een basaal niveau wordt immers aanwezig geacht? Na onderzoek blijkt dat in een enkel geval het niet goed kunnen spreken of lezen van Nederlands tot een WIA-claim leidt. Maar dit komt zo weinig voor dat de minister niet voornemens is om dit aan te passen.  

Verder is er een rapport verschenen over de gevolgen van het verlagen van de WIA-ondergrens naar 15% (in plaats van de thans geldende 35%). Dit rapport is meteen omarmt door de SER, want het SER-akkoord neemt deze optie mee in hun visie. Naast de verlaging van de ondergrens voor WIA (en daarmee ook voor ZW, binnen de eerstejaars ZW beoordeling) heeft de SER ook het plan om de WGA toerekening niet 10 jaar meer te laten zijn, maar 5 jaar.  Als laatste staat er ook nog een zin over de WIA-claimbeoordeling, die een meer realistische toetsing moet zijn.
Als deze wijzigingen op een of andere wijze doorgaan, dan is dit kostenverhogend voor werkgevers. Maar minimaal ook een verschuiving in de kosten die vallen onder het gedifferentieerde deel (5 jaar i.p.v. 10 jaar) en daarmee hogere kosten voor de vaste basispremie (Aof-premie).  Ook zullen alle WIA-verzekeringen aangepast moeten worden, alleen al door de lagere ondergrens. 

We zijn benieuwd wat van deze plannen over gaat blijven, als werkgevers doorkrijgen wat ze in het SER akkoord hebben opgenomen.